Business Intelligence (BI) của Nodo cho phép doanh nghiệp khai thác dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau về khách hàng, thị trường, nhà cung ứng, nhân sự … và phân tích, sử dụng các dữ liệu đó thành các nguồn thông tin có ý nghĩa nhằm hỗ trợ việc ra quyết định. Cấu trúc một BI đầy đủ gồm một kho dữ liệu tồng hợp (datawarehouse), các báo cáo, chỉ tiêu quản lý hiệu năng (Key Performance Indicators – KPIs), các dự báo và phân tích giả lập (Balance Scorecards, Simulation and Forecasting).

Lợi ích của BI

  • - Ở mức hệ thống, BI vừa là đầu ra (output) cuối cùng của các hệ thống Core Banking, ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management)… vừa là đầu vào (input) cho chính các hệ thống này. Với ứng dụng BI tích hợp trên CoreBanking, ERP, CRM … các nhà quản lý có thể nhanh chóng tạo ngay ra các báo cáo quản trị tại mọi thời điểm và ở các cấp độ quản lý khác nhau một cách nhất quán. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí rất lớn trong điều hành sản xuất kinh doanh cũng như nâng cao hiệu quả làm việc.
  • - Sự gia tăng nhanh chóng khối lượng giao dịch, số lượng hàng hóa, dữ liệu … sẽ dẫn đến việc gia tăng dung lượng thông tin từ megabytes lên gigabytes, tetrabytes thậm chí quadrillion bytes. Việc ứng dụng BI sẽ giúp các nhà quản lý ra quyết định tốt hơn và nhanh chóng dựa trên thông tin, phân tích kết hợp với các bảng biểu.
  • - Đặc biệt công cụ BI được sử dụng để truy xuất, phân tích, tổng hợp và xử lý tức thì trên hệ thống kho dữ liệu (datawarehouse) của doanh nghiệp theo thời gian thực.