Hệ thống chấm điểm tín dụng mà Nodo cung cấp có thể dùng để:

  • + Chấm điểm Khách hàng là Doanh nghiệp
  • + Chấm điểm Khách hàng là Cá nhân/Doanh nghiệp
  • + Chấm điểm Khách hàng là Định chế tài chính
  • + Chấm điểm Khách hàng là Doanh nghiệp mới/Dự án đầu tư

Lợi ích của việc sử dụng Credit Core

  • + Giảm thiểu rủi ro cho vay tín dụng
  • + Hỗ trợ kết nối, thúc đẩy kinh doanh lĩnh vực tín dụng
  • + Tích hợp tốt với các hệ thống Core Banking