Linux
Basic

99.000 VNĐ/tháng

 • Dung lượng: Unlimited
 • Băng thông/tháng: 20GB
 • PTF Account: Unlimited
 • MySQL: 1
 • Domains: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 20

Linux
Advanced

129.000 VNĐ/tháng

 • Dung lượng: 800MB
 • Băng thông/tháng: Unlimited
 • PTF Account: Unlimited
 • MySQL: 2
 • Domains: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 30

Linux
Bussiness

199.000 VNĐ/tháng

 • Dung lượng: Unlimited
 • Băng thông/tháng: 50GB
 • PTF Account: Unlimited
 • MySQL: 10
 • Domains: 5
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 40

Linux
Ecommerce

319.000 VNĐ/tháng

 • Dung lượng: 8GB
 • Băng thông/tháng: Unlimited
 • PTF Account: Unlimited
 • MySQL: 10
 • Domains: 5
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 80

Linux
Pro

519.000 VNĐ/tháng

 • Dung lượng: Unlimited
 • Băng thông/tháng: Unlimited
 • PTF Account: Unlimited
 • MySQL: 25
 • Domains: 20
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 200

Window
Basic

99,000 VNĐ/tháng

 • Dung lượng lưu trữ: Unlimited
 • Băng thông/tháng: 20GB
 • PTF Account: Unlimited
 • MySQL: 1
 • MSSQL 2012: 1
 • Domains: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 20

Window
Advanced

129,000 VNĐ/tháng

 • Dung lượng lưu trữ: Unlimited
 • Băng thông/tháng: 35GB
 • PTF Account: Unlimited
 • MySQL: 2
 • MSSQL 2012: 2
 • Domains: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 20

Window
Bussiness

199,000 VNĐ/tháng

 • Dung lượng lưu trữ: Unlimited
 • Băng thông/tháng: 50GB
 • PTF Account: Unlimited
 • MySQL: 10
 • MSSQL 2012: 10
 • Domains: 5
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 40

Window
Ecommerce

319,000 VNĐ/tháng

 • Dung lượng lưu trữ: Unlimited
 • Băng thông/tháng: 100GB
 • PTF Account: Unlimited
 • MySQL: 15
 • MSSQL 2012: 15
 • Domains: 10
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 80

Window
Pro

519,000 VNĐ/tháng

 • Dung lượng lưu trữ: Unlimited
 • Băng thông/tháng: 200GB
 • PTF Account: Unlimited
 • MySQL: 25
 • MSSQL 2012: 25
 • Domains: 20
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 200