Billing & Customer Care là giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp viễn thông với các chức năng:

  • - Quản lý khách hàng
  • - Quản lý hạ tầng viễn thông
  • - Quản lý các sản phẩm, dịch vụ mạng
  • - Quản lý tính cước và thanh toán