Hệ thống hỗ trợ thanh toán cước các dịch vụ giá trị gia tăng (GTGT) cho các thê bao di động - Charging Proxy.

Hệ thống gồm các chức năng chính:

  • + Phân hệ quản lý các gói cước dịch vụ GTGT cho thê bao di động.
  • + Phân hệ quản lý các kịch bản thanh toán cước dịch vụ GTGT của thuê bao di động.
  • + Phân hệ quản lý kết nối với các tổng đài quản lý thuê bao di động và các hệ thống cung cấp dịch vụ GTGT cho thuê bao.
  • + Phân hệ cung cấp kết nối cho các đối tác để thực hiện thanh toán cước dịch vụ GTGT
  • + Phân hệ thực hiện thanh toán cước dịch vụ GTGT cho các thuê bao di động
  • + Phân hệ quản trị hệ thống
  • + Phân hệ báo cáo
  • + Phân hệ an toàn và bảo mật hệ thống

Lợi ích:

  • + Hệ thống hỗ trợ các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thống di động cung cấp cổng thánh toán cho các đối tác phát triển và kinh doanh dịch vụ GTGT cho các thuê bao di động
  • + Đa dạng hóa các hình thức thanh toán cước dịch vụ GTGT