Cổng quản lý gói và đăng ký dịch vụ GTGT – VAS PROVISIONING

Hệ thống gồm các chức năng chính:

  • + Phân hệ quản lý các gói dịch vụ GTGT cho thuê bao di động
  • + Phân hệ quản lý các kịch bản đăng ký và gia hạn các gói dịch vụ GTGT của thuê bao di động
  • + Phân hệ quản lý kết nối với các tổng đài quản lý thuê bao di động và các hệ thống cung cấp dịch vụ GTGT cho thuê bao
  • + Phân hệ thực hiện đăng ký và gia hạn dịch vụ GTGT cho các thuê bao di động
  • + Phân hệ quản trị hệ thống
  • + Phân hệ báo cáo
  • + Phân hệ an toàn và bảo mật hệ thống

Lợi ích:

  • + Hệ thống hỗ trợ các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thống di động đưa ra các gói dịch vụ GTGT cũng như nhanh chóng đáp ứng các nhu cầu sử dụng dịch vụ GTGT của các thuê bao di động
  • + Khuyến khích khách hàng sử dụng các gói dịch GTGT góp phần làm tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.